PROFETISCHE BETEKENIS VAN VIS IN DE BIJBEL

Prophetic Meaning Fish Bible

PROFETISCHE BETEKENIS VAN VIS IN DE BIJBEL

Profetische betekenis van vis in de Bijbel.

Daar heb je 'm weer! Die vis! Je komt het ook overal tegen! Nou ja, overal. Vooral op auto's. Op de achterkant van voertuigen, om precies te zijn. Op de weg – daar zie je dat vissymbool. Wat stelt het voor, die vis? Kan iemand mij vertellen wat dat ding betekent?

In Lucas hoofdstuk 5:1-9 lezen we over de wonderbaarlijke visvangst:

Toen Jezus op een dag bij het meer van Gennesaret stond, dromden de mensen om hem heen en luisterden naar het woord van God. Hij zag aan de waterkant twee boten, achtergelaten door de vissers, die hun netten aan het wassen waren.3Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een ​​eindje uit de kust te gaan. Toen ging hij zitten en onderwees de mensen vanaf de boot.

4Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: Ga naar diep water en laat de netten uit om te vangen.

5Simon antwoordde: Meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.

6Toen ze dat hadden gedaan, vingen ze zo'n groot aantal vissen dat hun netten begonnen te breken.7Dus gaven ze hun partners in de andere boot een teken om hen te komen helpen, en ze kwamen en vulden beide boten zo vol dat ze begonnen te zinken.

8Toen Simon Petrus dit zag, viel hij op de knieën van Jezus en zei: Ga weg van mij, Heer; Ik ben een zondig mens!9Want hij en al zijn metgezellen waren verbaasd over de visvangst die ze hadden gevangen,

christelijke vis

Wat vertel je me? Is die vis een christelijk teken? Maak dat de kat wijs! Christenen en vissen, wat hebben ze met elkaar te maken? Of zal de vloed spoedig terugkeren; de hele partij zal leeg zijn. Nee? Wat dan? Zeggen christenen soms blub-blub-blub?

Oh nee! Je wilt me ​​niet vertellen dat je het zelf ook niet precies weet. Is het waar? Weten de meeste christenen niet wat die vis betekent? Dan wordt het tijd dat iemand dat uitlegt!

De betekenis van de vis

Welnu, hier is mijn uitleg. Ga er maar voor zitten.

Het visteken stamt uit het begin van onze jaartelling en is uitgevonden door de eerste christenen. In die tijd regeerden de Romeinen over een groot deel van de wereld. Omdat geloven in één God en het erkennen van één Heer, Jezus Christus, verboden was (het vormde een bedreiging voor de aanbidding van de keizer), moesten christenen in het Romeinse rijk voorzichtig zijn met hun uitspraken. Ze zochten naar alledaagse symbolen die niet meteen zouden opvallen, maar die genoeg te zeggen hadden om elkaar aan te moedigen. De vis was zo'n teken. Het is een symbool van Jezus Christus.

Ichthys

De vis is dan ook een van de oudste christelijke symbolen. Het werd al gebruikt door christenen rond het jaar 70, toen er nog maar een paar christelijke gemeenschappen waren ontstaan, groeiend tegen de onderdrukking. Christenen werden af ​​en toe vervolgd, soms lokaal, maar ook in het hele Romeinse Rijk.

Er zijn verschillende beschrijvingen van martelingen bewaard gebleven, waaronder kruisigingen en executies die eindigden tussen wilde dieren in arena's. De vis was een veilige identificatie voor christenen in deze turbulente tijd. Het was een symbool dat tot de verbeelding sprak.

Niet dat een vis op zich veel zei. Het ging over de betekenis van de letters van het woord vis. Grieks was toen de wereldtaal. In de politiek overheerste het Romeinse (Latijnse) denken, in de cultuur het Griekse denken.

Het Griekse woord voor vis is 'ichthus'. In dit woord zijn de beginletters van sommige namen en titels van Jezus verborgen: Iesous Christos THeou Uios Soter (Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser). Daar ging het om! De vis was als een wachtwoord. Een ondertekend wachtwoord. Wie de vis trok, gaf zonder woorden aan dat hij of zij een christen was: je erkende de geloofsbelijdenis waarnaar de afzonderlijke letters van het woord ichthus verwezen.

Het vissymbool fungeerde daarmee als een (verborgen) belijdenis van hun geloof voor Griekssprekende christenen. Maar wat betekenen de woorden die ichthusvissen zo'n belangrijk christelijk symbool hebben gemaakt? Ichthus staat hiervoor:

I Iesous Jezus

CH Christos Christ

U bent van God

U Uios Zoon

S Soter Verlosser

Jezus

Jezus leefde tweeduizend jaar geleden in Israël, dat toen niet meer was dan een hoekje van het Romeinse Rijk. Hoewel de Bataven en Kanines Faten nog in ons land woonden, was er eeuwenlang een bloeiende schrijfcultuur in Israël. Tijdgenoten hebben daarom Jezus’ levensgeschiedenis opgetekend. Hun boeken zijn te vinden in de Bijbel.

We lezen dat Jozef, een timmerman uit het noorden van Israël, van God de opdracht kreeg om het kind dat Gods Geest in Maria (zijn jonge aanstaande bruid) zou verwekken, Jezus te noemen. De naam Jezus betekent God redt. Het is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Joshua (Hebreeuws was de oorspronkelijke taal van Israël). Met deze naam werd de levenstaak van Jezus bezegeld: hij zou namens God mensen redden uit de macht van zonde en ziekte.

En inderdaad, tijdens zijn optreden in Israël verrichtte hij opmerkelijke wonderen, waarbij hij mensen bevrijdde van allerlei ziekten en demonische krachten. Hij zei ook: Pas als de Zoon je vrijmaakt, ben je echt vrij. Na drie jaar werd hij echter gevangengenomen en ter dood veroordeeld aan het kruis, een Romeins martelwerktuig. Zijn tegenstanders riepen:

De belofte die hij in zijn naam had gedaan en de verwachting die hij in zijn leven had gewekt, leken te zijn geannuleerd. Tot drie dagen later bleek dat hij uit het graf was opgestaan. De Bijbel geeft een gedetailleerd verslag van zijn dood en opstanding en spreekt over vijfhonderd ooggetuigen die hem terugzagen. Jezus eerde zijn naam. Hij had de laatste vijand, de dood, overwonnen - kon hij dan geen mensen redden? Daarom concludeerden zijn volgelingen: Zijn naam is de enige op aarde die de mens kan redden.

Christus

De boeken in de Bijbel waarin het leven van Jezus is opgetekend (de vier evangeliën) zijn in het Grieks geschreven. Daarom wordt Jezus met zijn Griekse titel Christus genoemd. Dat woord betekent gezalfde.

Wat betekent het om een ​​gezalfde te zijn? In Israël werden priesters, profeten en koningen voor hun taken met olie gezalfd: dat was een bijzonder eerbetoon en bevestiging van God. Jezus werd ook gezalfd (God zalfde hem met de Heilige Geest) om op te treden als priester, profeet en koning. Volgens de Bijbel was er maar één persoon die deze drie taken tegelijkertijd kon uitvoeren. Het was de Messias (het Hebreeuwse woord voor Christus of Gezalfde) die door God werd beloofd.

Al in de eerste boeken van de Bijbel (die honderden jaren voor de geboorte van Jezus werden geschreven) werd deze Messias aangekondigd door de profeten. Nu was hij er! De volgelingen van Jezus brachten Jezus binnen als de Messias die hen zou bevrijden van het Romeinse bezettingsleger en Israël een essentiële plaats op de wereldkaart zou geven.

Maar Jezus had een ander koninkrijk in gedachten dat pas gesticht kon worden als hij de onderste weg had bewandeld en de dood had overwonnen. Dan zou hij naar de hemel gaan en de Heilige Geest geven aan de mensen die zijn koningschap in hun leven wilden erkennen. In het Bijbelboek Handelingen, het vervolg op de vier evangeliën, kunnen we lezen dat dit inderdaad is gebeurd.

De zoon van God

In de cultuur van Israël was de oudste Zoon de belangrijkste erfgenaam. De vader overhandigde hem zijn naam en bezittingen. Jezus wordt in de Bijbel de Zoon van God genoemd. God bevestigt hem als zijn geliefde Zoon bij zijn doop. Hij ontvangt dan de Heilige Geest en krijgt daardoor de eer die hem als Gods Zoon toekomt.

In het leven van Jezus zie je grote liefde tussen God, de Vader en Jezus de Zoon. Als twaalfjarige jongen, zegt hij tegen Jozef en Maria, moet ik bezig zijn met de dingen van mijn vader. Later, zal hij zeggen, doe ik alleen wat ik de Vader zie doen. als vader is. Hij zegt dat wij dankzij hem geadopteerd kunnen worden als kinderen van God, zodat ook wij God onze Vader mogen noemen.

De Bijbel benadrukt dat Jezus volledig mens was en geen uitzonderlijk Goddelijk wezen. Toch was hij ook Gods Zoon, op wie de macht van de zonde geen vat had. Hij was God in menselijke vorm, die zichzelf vernederde en mens werd om mensen te redden.

Redder

De Bijbel is een realistisch boek. Dacht je dat niet? Op alle mogelijke manieren wordt duidelijk gemaakt hoe het met mensen gaat. We zijn niet in staat om te leven zoals God wil dat we alleen leven. We zijn slaven van onze slechte gewoonten en daarom altijd in conflict met onszelf en met elkaar. God kan het kwaad waaraan wij schuldig zijn niet door de vingers zien. Het onrecht dat we hem aandoen en onze omgeving is zo groot dat elke straf te klein is.

We zijn verdwaald. Maar God houdt van ons. Er is maar één manier om uit dit dilemma te komen: hij moet verlossen. We moeten worden gegeven vanuit de spiraal van zonde die in stand wordt gehouden door de tegenstander, Satan. Met die opdracht kwam Jezus in de wereld.

Hij ging de strijd aan met Satan en weerstond de macht van de zonde. En hij deed meer. Hij vertegenwoordigde onze zonden als de vertegenwoordiger van alle mensen en onderging de gevolgen, de dood. Hij stierf in onze plaats. Door de kracht van de Heilige Geest stond hij ook op uit de dood, waardoor hij ons van de zonde kon bevrijden om in het reine te komen met God.

Jezus is onze verlosser zodat we niet hoeven te bezwijken voor het oordeel, maar gered mogen worden dankzij Gods genade. Dat heil raakt mensen in hun handelen. Iedereen die met Jezus leeft, wordt van binnenuit veranderd door de Heilige Geest om te leren leven zoals God het wil. Dat maakt het leven als christen zinvol en spannend, met uitzicht op een hoopvolle toekomst.

Jezus heeft de overwinning behaald, hoewel de wereld nog steeds lijdt onder de gevolgen van de zonde. We kunnen nu al delen in zijn overwinning en leven in een open relatie met God, ook al is de invloed van de zonde nog steeds van kracht. Op een dag zal alles nieuw zijn. Wanneer Jezus terugkeert, wordt zijn overwinning overgedragen aan de hele schepping. Dan is de verlossing die God in gedachten heeft compleet.

Hopelijk heeft deze korte studie je wat meer inzicht gegeven in de betekenis van het visteken. Eén ding wordt duidelijk. De uitspraak Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser heeft een geladen inhoud die ongetwijfeld door de eerste christenen tot uitdrukking werd gebracht met verwondering, ontzag en dankbaarheid toen zij de betekenis van het ichthus-teken verwoordden.

Maar er is meer over te zeggen. De geloofsverklaring die achter het visteken schuilgaat, ontroert nog steeds miljoenen mensen. Daarom zijn ichthusvissen, zelfs vandaag de dag, veel christenen dierbaar als teken van hun geloof. Daar wil ik nog een paar dingen over zeggen.

Het visteken nu

We kunnen vandaag drie dingen zeggen over de betekenis van het visteken.

Ten eerste worden christenen nog steeds op grote schaal vervolgd vanwege hun geloof. Martelingsrapporten halen zelden het nieuws. Toch maken gespecialiseerde organisaties melding van christenvervolging in vrijwel alle landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (inclusief Israël), in India, Indonesië, China, Cuba, Mexico, Peru en andere landen.

Ten tweede blijkt dat de christelijke kerk – net als in de eerste eeuwen van onze jaartelling – vaak tegen onderdrukking in groeit. Je kunt zelfs zeggen dat het christendom wereldwijd nooit zo snel groeide als de afgelopen vijftig jaar. Het evangelie van Jezus Christus heeft niets van zijn zeggingskracht verloren, al zou je daar in ons geseculariseerde land anders over denken.

Dat brengt me bij het derde punt. Onze samenleving heeft veel christelijke principes overboord gegooid. Toch zijn er altijd mensen die de levensvernieuwende kracht van het evangelie ontdekken. Ook realiseren managers zich dat het christendom richtlijnen kan geven over normen en waarden om de complexe vragen die in onze samenleving leven te beantwoorden.

Er is een groeiend besef onder christenen dat ze te lang hebben gezwegen. Kerken en religieuze gemeenschappen vormen momenteel kleine groepen om het geloof dichter bij geïnteresseerden te brengen. Verschillende mensen openen hun huis om via de Bijbel te ontdekken wie Jezus is en wat de invloed van zijn Geest kan betekenen in iemands persoonlijke leven en zijn of haar omgeving tijdens informele ontmoetingen. Het evangelie is levend en wel.

Dus: waarom de vis? Het gebruik van het ichthus-teken maakt duidelijk dat zelfs vandaag de dag veel mensen veel belang hechten aan de betekenis ervan. Wie die vis draagt, zegt: Jezus Christus is Gods Zoon, de Verlosser!

Inhoud